Convocatoria Becas Santander Crue Cepyme Prácticas en Empresa 2015-2016

Convocatoria das Bolsas Santander Crue Cepyme Prácticas en Empresa 2015-2016.

  • Obxectivo: Realizar prácticas profesionais en PEMES
  • Destinatarios: Estudantes de grao e mestrado (oficiais e propios), diplomatura e licenciatura, enxeñaría e arquitectura, ou estar cursando estudos na UDC ao abeiro dun programa de mobilidade ou de convenios bilaterais. Ter superado o 50% dos créditos da titulación de grao.
  • Duración: 3 meses a xornada completa ou 6 a media xornada.
  • Remuneración: 600€ brutos (xornada completa), ou 300€ brutos (media xornada)
  • Inscrición: dende o 15 de novembro de 2015 ata o 31 de xaneiro de 2016

Convocatoria de ayudas de carácter general del Plan Propio de la UDC destinadas al alojamiento del estudiantado para el curso 2015/2016

Poderá ser beneficiario/a desta axuda:

- O estudantado que estea matriculado para o curso 2015/16 na UDC en estudos conducentes á obtención dun título oficial de Grao ou Mestrado universitario oficial, ofertados pola UDC.
- O estudantado que curse estudos en réxime presencial e de matrícula a tempo completo.

Importe máx desta axuda será de 540€ por persoa.

prazo de presentación comeza o día seguinte á publicación da convocatoria até as 14 h do día 24 de xullo de 2015.

Quedan excluídos destas axudas o estudantado que curse estudos no Campus de Ferrol, xa que poden solicitar praza na residencia pública de Ferrol.
Esta axuda tamén é incompatible coa concesión da contía fixa ligada á residencia da Convocatoria de Bolsas do MECD, así como con calquera outra axuda ou bolsa da mesma finalidade.

Requisitos académicos para solicitantes de nova admisión:
- Cualificación igual ou superior a 5 nas PAU excluíndo a fase específica.
- Nota media igual ou superior a 5 nos estudos que dean acceso á Universidade (sen PAU)

Requisitos académicos para o resto do estudantado:
- En estudos de ensino técnico: media de 3,5
- Nos restantes estudos universitarios e superiores: media de 4

Becas del Colegio Oficial de Logopedas de Galicia para participar en Congreso Internacional Gallego-Portugués de PsicopedagogíaEl Colegio de Logopedas de Galicia convoca 33 becas para estudiantes de la Universidad de A Coruña que presenten su trabajo Fin de Grado, de Máster o tengan avanzados sus estudios de doctorado. Éstos deben estar matriculados en 4º del Grado de Logopedia, Máster de Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías, Máster de Psicología Aplicada o en el programa de Doctorado en Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Salud.
Requisitos: Estar matriculado en la Universidad de A Coruña en alguna de las titulaciones mencionadas y presentar su Trabajo Fin de Grado o de Máster en las convocatorias de junio o septiembre de 2015, presentar el resumen de una comunicación dentro de la modalidad "Seminario de investigación" (http://congresopsicopedagoxia.udc.es/modalidades.html), y enviar la documentación requerida a la dirección: manuel.peralbo@udc.es
Ayuda: La beca exime a los estudiantes de la cuota de inscripción en el congreso Internacional de Psicopedagogía y les da acceso a toda la documentación y publicación de los trabajos presentados.
Documentación: resguardo de estar matriculado en alguna de las titulaciones que dan acceso a esta convocatoria. Documento de compromiso firmado por su tutor/a de estar en condiciones de defender su Trabajo Fin de Grado o de Máster en la convocatoria de junio o septiembre. En el caso de los estudiantes de doctorado, no es necesario este documento. 
Selección: la selección será realizada por una comisión formada por dos miembros del Colegio Oficial de Logopedas y dos miembros de Comité Científico del Congreso, la resolución será publicada en la web del congreso el 29 de mayo de 2015. Para la concesión de la beca serán prioritario estar cursando 4º curso de Logopedia o Cursar el Máster de Lenguaje, Comunicación y sus Patologías.
Plazo de solicitud: la convocatoria estará abierta hasta las 15 horas del día 20 de mayo de 2015

FUNDACIÓN BARRIÉ – BOLSAS DE POSGRAO NO ESTRANXEIRO 2015

FUNDACIÓN BARRIÉ – BOLSAS DE POSGRAO NO ESTRANXEIRO 2015
Aberto o prazo de inscrición do 30 de xaneiro ao 23 de marzo de 2015