Convocatoria de ayudas de carácter general del Plan Propio de la UDC destinadas al alojamiento del estudiantado para el curso 2015/2016

Poderá ser beneficiario/a desta axuda:

- O estudantado que estea matriculado para o curso 2015/16 na UDC en estudos conducentes á obtención dun título oficial de Grao ou Mestrado universitario oficial, ofertados pola UDC.
- O estudantado que curse estudos en réxime presencial e de matrícula a tempo completo.

Importe máx desta axuda será de 540€ por persoa.

prazo de presentación comeza o día seguinte á publicación da convocatoria até as 14 h do día 24 de xullo de 2015.

Quedan excluídos destas axudas o estudantado que curse estudos no Campus de Ferrol, xa que poden solicitar praza na residencia pública de Ferrol.
Esta axuda tamén é incompatible coa concesión da contía fixa ligada á residencia da Convocatoria de Bolsas do MECD, así como con calquera outra axuda ou bolsa da mesma finalidade.

Requisitos académicos para solicitantes de nova admisión:
- Cualificación igual ou superior a 5 nas PAU excluíndo a fase específica.
- Nota media igual ou superior a 5 nos estudos que dean acceso á Universidade (sen PAU)

Requisitos académicos para o resto do estudantado:
- En estudos de ensino técnico: media de 3,5
- Nos restantes estudos universitarios e superiores: media de 4